Personvernerklæring

For brukere av vårt nettsted

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Radio Grenland AS samler inn og bruker personopplysninger på nettstedet radiogrenland.no. Vi fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven, personopplysningsforskriften og EUs personvernforordning («GDPR»).

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde eller besøkende på denne nettsiden. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn gjennom bruk av vårt nettsted, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene. Radio Grenland AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Behandling av personopplysninger på radioaalesund.no. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester. Behandlingsgrunnlaget er normalt samtykke fra den enkelte.

Hvilke opplysninger samler vi inn og hvorfor?

Dine rettigheter som bruker av vårt nettsted

Vår behandling av personopplysninger er regulert av GDPR. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av GDPR kapittel 2 til 4. Nedenfor presenteres noen  sentrale rettigheter:

Rett til å trekke tilbake samtykke
Dersom vår behandling av personopplysninger er basert på samtykke har du når som helst anledning til å trekke dette tilbake, og kreve at fremtidig behandling av disse opplysningene opphører til det aktuelle formålet. Samtykkene kan enkelt administreres ved henvendelse til post@radioaalesund.no.

Rett til innsyn
Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Dersom du er registrert i våre systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger
Dersom vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at vi skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Vi skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle eventuelle mottakere av utleverte opplysninger..

Revisjon av personvernerklæringen
Vi forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer i denne personvernerklæringen, i den grad det er nødvendig for å rette opp feil eller for å etterleve nye juridiske eller tekniske krav. Eventuelle endringer i personvernerklæringen publiseres på radioaalesund.no

Klage
Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

Kontaktinformasjon
E-post: post(@)radiogrenland.no
Postadresse: Friisebrygga 2, 3921 Porsgrunn
Telefonnummer: +47 35 93 03 33